FOLKETS HUSHISTORIK NYKROPPA- OCH PARK-FÖRENINGEN 1918-1993

Nykroppa Folkets Husförening bildades den 3 augusti 1918 efter ett fruktlöst försök redan 1908.

Stadgar antogs och man började omedelbart med arbetet att iordningställa det markområde som inköpts av Storforsbolaget, sedemera Uddeholmsbolaget. Den första dansbanan byggdes 1919 och en teaterscen 1920. Man hyrde även samlingssalen av Kroppa Kommun för att kunna visa biografföreställningar lördag och söndag. Ekonomin förbättrades och man började umgås med planerna för ett Folkets Hus. En byggnadskommite tillsattes och ritningar och arbetsbeskrivning utarbetades.

På grund av de dåliga tiderna och problemet med att skaffa kapital,dröjde det dock till 1925 innan arbetena kunde startas.Byggnaden kostnadsberäknades till 50,000 kronor. Arbetena fortskred snabbt och redan på julen 1925 kunde rektorJalmar Furuskog hålla julotta i A-salen.

   Innan vi går framåt i tiden, bör väl namnen på den första styrelsen presenteras. Det var Karl Wikström, ordf,Viktor Sundelin,Karl Bergström,Karl Kjällberg och Karl Sandström.

Nykroppas arbetare hade nu förverkligat drömmen om ett eget hus och de närmaste åren ägnade man sig åt att försköna och förbättra de anläggningar som fanns. Bioverksamheten hade nu flyttat in i det egna huset. Men i mitten av trettiotalet stod det klart att det var nödvändigt att utvidga. Man började med att byta ut trästaketet mot ett av galvaniserat material, lottkioskerna revs och den nuvarande nöjeshallen byggdes,en tilltalande serveringsterass utformades ovanför dansbanan. 1941 renoverades och tillbyggdes Folkets Hus med bland annat nya biofotöljer. Sommarteatern tillbyggdes och inbyggdes till sitt nuvarande skick och utseende. Invigningen skedde på pingstafton 1945 med en stor galaföreställning. Det får ju anses som ett storverk att ha genomfört detta bygge under rådande förhållanden med avspärrningar och ransoneringar. Man hann även under detta årtionde med att skaffa dubbelmaskiner till bion och revertera Folkets Hus utvändigt. 1955 byggdes dansbanan om och isolerades, serveringsterassen togs bort och den nuvarande serveringen byggdes. Centralvärme installerades så att lokalerna kunde användas även vintertid.

  1960 tillbyggdes Folkets Hus västra gavel med möteslokaler i källarplanet,biofoajé med kiosk samt uppflyttning av maskinrummet till övre våningen bakom läktaren.

Den senaste stora investeringen skedde 1982 då både Folkets Hus, dansbanan och serveringen helrenoverades. Byggnaderna tilläggsisolerades, målades både ut-och invändigt, nya möbler och biostolar anskaffades och biomaskineriet fick en ny ljusanläggning. Samtliga lokaler handikappanpassades och hörselslingor installerades.Den totala kostnaden uppgick till över 2,5 miljoner. Finanseringen skedde med bidrag från Statens samlingslokalsdeligation, bidrag till handikappanpassning samt lån som Filipstads Kommun svarat för. Dessa lån kommer att vara avslutade i oktober i år. Detta var byggnadernas historia.

   Så några ord om verksamheterna och det är tyvärr ingen glädjande utveckling. Bion har att från att under fyrtio och femtiotalet visat 5-6 föreställningar i veckan, gått ner till en föreställning i veckan och även denna är hotad. Orsaken är kabel-tv, paraboler, vidiouthyrning och konkurrensen från närliggande biografer. Operett, teater och revyverksamheten har helt upphört men delvis kunnat ersättas med mindre teaterföreställningar och lokalrevy. Men bläddrar man i gästböckerna så finner man att det är imponerande skara av artister, grupper, operettsällskap och revygäng som uppträtt i Nykroppa Parken under årens lopp.

Föreningen har även slutat med dansverksamhet i egen regi och har istället överlåtit denna på PRO och enskilda personer samt idrottsföreningarna. Man kan av detta få uppfattningen att Nykroppa Folkets Hus och Park sover Törnrosa sömn. Så är ingalunda fallet. Uthyrninsverksamheten är god, det är styrelsens målsättning att lokalerna även framledes skall fyllas av verksamheter, och vi hoppas ju även att den välvilliga behandlingen från Filipstads Kommun fortsätter. Utan deras stöd skulle vi inte klara oss länge.

Källa: (1993) Alster av Ove Stake till Nykroppaparkens 75-års jubileet